Gemeente Beesel heeft in 2019 de Duurzaamheidsvisie 2019-2030, Focus, Lef en Draagkracht vastgesteld, tot stand gekomen samen met de gemeenschap. Een van de pijlers van die duurzaamheidsvisie is Klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voor die pijler hebben we nu een lokaal uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Een Lokale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie en biodiversiteit beschrijft het ambitieniveau in doelen en strategieën, maar ook maatregelen (wie, wat, wanneer en financiën) die worden ingezet om de leefomgeving in de gemeente waterrobuust, klimaatbestendig en biodivers te maken. In deze lokale uitvoeringsagenda nemen we nadrukkelijk biodiversiteit mee omdat klimaatadaptatie en biodiversiteit een dermate nauw verband hebben dat ze nauwelijks los van elkaar zijn te behandelen.

Lees hier de uitvoeringsagenda Klimaatadapatie en Biodiversiteit. (PDF, 2.9 MB)