De links waarop de inhoud van de subwebsite Duurzaamheid te vinden is:

Het hoofddomein: duurzaam.beesel.nl

Bekijk het actuele en volledige overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen (Deze link gaat naar een andere website) die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Beesel.

Nalevingsstatus

Uit de door Gemeente Beesel gepubliceerde informatie blijkt dat de website Subwebsite Duurzaamheid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Beesel is gevorderd met de toegankelijkheid van Subwebsite Duurzaamheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Beesel .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@beesel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman (Deze link gaat naar een andere website).

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De status van de website gemeente Beesel: voldoet gedeeltelijk
De website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Beesel dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan.

Download het onderzoeksrapport (Deze link gaat naar een andere website) waarop de claim is gebaseerd.

Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:

 • Datum: 06-08-2020
 • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
 • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
 • Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
 • Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
 • Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
 • Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.

De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:

 • Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 • Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd

Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.

Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Beesel dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
 • Oorzaak: PDF bestand "Focus, Lef & Draakkracht" zijn de tags niet compleet of niet juist, Op het moment van onderzoek hoefde PDF's nog niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.
 • Gevolg: De informatie en structuur in PDF's is niet juist. Bezoekers die alleen het toetsenbord gebruiken om te navigeren, of die hulptechnologie gebruiken om pdf-documenten te lezen hebben baat bij een logische tab- en leesvolgorde.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Toegankelijk maken van PDF's.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.
 • Oorzaak: In het PDF bestand "Focus, Lef & Draakkracht" kloppen de tags niet.
 • Gevolg: PDF bestand "Focus, Lef & Draakkracht" klopt de leesvolgorde niet.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Inzetten op toegankelijk maken van PDF's.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
 • Oorzaak: Het PDF bestand "Focus, Lef & Draakkracht" heeft kleurcontrast problemen. Zo zijn de koppen in oranje kleur of licht groen met een witte achtergrond. Het contrast hiervan is te laag.Op pagina 8 staat een grijs vlak met witte letters. Ook dit contrast is te laag.
 • Gevolg: Onderdelen met te weinig contrast kunnen als slecht leesbaar ervaren worden.
 • Alternatief: Er is geen alternatief.
 • Maatregel: Inzetten op toegankelijk maken van PDF's.
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]

 • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
 • Oorzaak: PDF bestand "Focus, Lef & Draakkracht" heeft geen document titel meegekregen in documenteigenschappen.
 • Gevolg: Bij gebruik van hulpsoftware is er geen titel te onderscheiden in het document.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Inzetten op toegankelijk maken van PDF's
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]

 • Beschrijving van de afwijking: Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.
 • Oorzaak: Het PDF bestand "Focus, Lef & Draakkracht" heeft geen bladwijzers.
 • Gevolg: Bladwijzers zijn nodig om een soort aanklikbare inhoudsopgave voor het document te genereren. Dit is makkelijk voor structuur en navigatie.
 • Alternatief: Er is geen alternatief beschikbaar.
 • Maatregel: Inzetten op toegankelijk maken van PDF's
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Aanvullende informatie van Gemeente Beesel

Volgens het inspectierapport voldeed de website op de criteria 1.1.1, 1.3.1, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.4, 2.1.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 en 2.4.5 nog niet. Gemeente Beesel heeft deze problemen direct na de inspectie laten aanpassen door de websiteontwikkelaar. Deze genoemde afwijkingen uit het rapport zijn dus verholpen met uitzondering van de afwijkingen in PDF bestanden.

Op het moment van de inspectie hoefden de PDf documenten nog niet aan de toegankelijkheidseisen te voldoen. De afwijkingen in de PDF documenten zijn in het inspectierapport daarom niet als 'voldoet niet' opgenomen. Omdat de PDF documenten per 23 september 2020 wel aan de toegankelijkheidseisen moeten voldoen staan deze afwijkingen onder het kopje "Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard".