Omgevingsvergunning herinrichting oevertraject Reuver-Veerpont ter inzage tot 26 februari

dinsdag 16 februari 2021

Rijkswaterstaat is voornemens de natuurvriendelijke Maasoever aan de stroomafwaartse kant van de veerstoep bij Reuver zo’n 200 meter langer te maken. Dat gebeurt door de stenen waar dat kan weg te halen, zodat de oever aantrekkelijker wordt voor plant en dier om in te leven. De omgevingsvergunning hiervoor is in januari verleend en ligt nog tot en met 25 februari ter inzage voor belanghebbenden op het gemeentehuis van de gemeente Beesel in Reuver.

Het nieuwe oevertraject met de naam Reuver-Veerpont ligt tussen rivierkilometer 94,9 en 95,1. De oeververdediging wordt daar geheel of gedeeltelijk weggehaald. Dit stuk sluit direct aan op de eerder al gerealiseerde natuurvriendelijke oever aan de noordelijke, stroomafwaartse, kant van de veerstoep. Op de plek waar een kabel in de grond ligt, worden geen stenen weggehaald. Ook de veerstoep blijft vanzelfsprekend beschermd. Daar wordt als extra bescherming tegen afkalving een stenen dammetje onder het maaiveld aangebracht, haaks op de Maas. De werkzaamheden leveren naar verwachting weinig tot geen overlast op voor de omgeving.

Geen hinder voor veerpont

In het ontwerp is tevens rekening gehouden met het achterliggende fietspad. Verder zal de aannemer een deel van het aanwezige riet op dit oeverdeel bij aanvang weghalen en na afloop weer terugplaatsen. En op enkele plekken wordt ter voorbereiding het struikgewas in de steenbestorting verwijderd om het ontstenen te vergemakkelijken. De veerpont mag er ook geen hinder van ondervinden en zal dan gewoon blijven varen.

Meer plek voor plant en dier

Na herinrichting mag de Maas weer inwerken op de oever. Dat gaat gepaard met afkalving en aanzanding, de normale processen die bij een rivier horen. Zo ontstaat er in de loop van de tijd een geleidelijke overgang van water naar land met strandjes, steilranden en ondiepe delen. Veel waterplanten zijn daarvan afhankelijk om te kunnen wortelen, en vissen vinden op hun beurt tussen de planten een goede plek om te schuilen en paaien. Het natuurlijker inrichten van de Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren.

Omgevingsvergunning

Het ontwerp voor oevertraject Reuver-Veerpont is afgestemd met de gemeente Beesel en Staatsbosbeheer, dat eigenaar is van deze oeverstrook. De gemeente heeft de omgevingsvergunning in januari verleend. Deze ligt nog tot en met donderdag 25 februari ter inzage op het gemeentehuis in Reuver. Tot die tijd kunnen belanghebbenden desgewenst een zienswijze indienen, die de gemeente vervolgens in behandeling neemt.

Planning

De werkzaamheden bij Reuver-Veerpont gaan nog niet meteen beginnen als de  omgevingsvergunning definitief is verleend. Deze locatie maakt namelijk onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. En per maatregel kan er sprake zijn van meerdere vergunningen. Als alle vergunningen rond zijn, zoekt Rijkswaterstaat via een aanbesteding een aannemer voor de uitvoering. Die aannemer kan straks zelf bepalen hoe en in welke volgorde de 10 locaties worden aangepakt. De verwachting is dat de werkzaamheden voor dit totale pakket eind 2021 van start gaan. Wanneer het werk buiten bij Reuver-Veerpont aan de beurt is, is nu nog niet te zeggen. Als dat daadwerkelijk gaat beginnen, volgt nadere informatie van Rijkswaterstaat.

Horizon 2027

De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma. Naast oevertraject Reuver-Veerpont onderzoekt ingenieursbureau Arcadis momenteel voor Rijkswaterstaat of nog enkele andere beoogde KRW-maatregelen in de gemeente Beesel geschikt zijn om uit te voeren. Het gaat dan om nog twee oevertrajecten en drie ondiepe geulen. Dat gebeurt in overleg met nauw betrokken partijen, zoals de grondeigenaren, waterschap, gemeente en andere direct belanghebbenden. Hiervoor loopt nu de eerste onderzoeksfase (planuitwerking). Verder staat in deze regio nog het verbeteren van de mondingen van de Huilbeek en Swalm op het KRW-programma in de komende jaren. Waterschap Limburg is kartrekker van die projecten.

Meer weten?

Voor de inzage van de vergunning verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. T. van Loon, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Beesel, 077-4749292.

Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis). Klik hier (PDF, 4.0 MB)voor de brochure ‘Verder werken aan ecologisch herstel van de Maas 2020-2027’ voor uitleg over het hoe en waarom van de KRW-maatregelen langs de Maas.